รู้จักสายงานบัญชี ให้รอบด้านก่อนเข้าสู่วงการ “นักบัญชี”

หากคุณกำลังพิจารณาจะสมัครงาน ในสายงานบัญชี  เรามาทำความรู้จักกับอาชีพ “นักบัญชี” กันสักหน่อย อาจช่วยในการตัดสินใจได้อีกทางหนึ่ง  เริ่มที่ ลักษณะโดยทั่วไปของงานบัญชี ได้แก่ การรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การบัญชีต้นทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ของนักบัญชี ประกอบด้วย ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี  ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีบันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน  ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท

สายงานบัญชีไม่ได้เปิดกว้างให้กับคนที่เรียนจบมาจากสาขาอื่น เนื่องจาก งานบัญชีเป็นงานเฉพาะทาง ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานอย่างลึกซึ้ง ไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เหมือนสายงานอื่น ๆ      ดังนั้น   ผู้ที่หางาน  Accounting ควรเป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร) คณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี)

งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. งานบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting) คือ งานบัญชีทั่วไป ที่นักบัญชีรับทำให้แก่บริษัทเอกชนทั่วไป
  2. งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) คือ งานบัญชีอิสระ ที่ผู้ทำบัญชีจะให้บริการด้านการบัญชีโดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน หรือองค์กรใด
  3. งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) คือ งานบัญชีที่ทำให้กับหน่วยงานรัฐบาล โดยนักบัญชี จะมีฐานะเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น

เมื่อถามถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่สายงานบัญชีนั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญคือ  ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะนักบัญชีเป็นผู้ที่รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาเปิดเผย  มีความละเอียดรอบคอบ นักบัญชีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชี พัฒนางานของนักบัญชีให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นักบัญชีต้องนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

ด้านรายได้ เงินเดือนของนักบัญชีในประเทศไทย  ถือ เป็นสายงานซึ่งมีอัตราเงินเดือนสูงเป็นอันดับ 3 ในระดับหัวหน้างาน ที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 49,664 – 81,375 บาท  มีตำแหน่งงานได้แก่  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  หรือ หัวหน้าฝ่ายภาษีระหว่างประเทศ  สำหรับพนักงานใหม่มีเพิ่งจบการศึกษาฐานเงินเดือนอยู่ที่ราว 15,000-25,000 บาทแล้วแต่หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะองค์การ

 

{ Comments are closed }

7 คุณสมบัติสำคัญที่นักบัญชีมืออาชีพต้องมี

สายงานบัญชี เป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีความก้าวหน้าสูง ได้รับค่าตอบแทนน่าพอใจ และเป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์การ  เมื่อเรากล่าวถึงนักบัญชี ทุกคนคงนึกถึงคนที่ต้องทำงานคลุกคลีอยู่กับตัวเลข และเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน ของบริษัท

เมื่อเราคิดภาพของ “นักบัญชี”  ก็มักได้ยินคนอื่นๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ต้องเป็นคนที่มียึดมั่นในหลักการ และทำตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่ทำงานสายงานบัญชี นอกจากนี้แล้ว ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่นักบัญชีที่ดีควรยึดมั่นปฏิบัติ ดังนี้

  1. สำคัญมากเรื่องของความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทางการเงินของบริษัทถือเป็นเรื่องไม่ควรทำเด็ดขาด
  2. ต้องมีความขยัน อดทนรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา เพราะหากทำงานผิดพลาดมีส่วนทำให้งานอื่นเสียไปด้วย
  3. ต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วนในการมอบหรือรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ควรเรียกเก็บหลักฐานทางการเงิน และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ควรจัดเก็บเอกสารการเงิน การบัญชีทุกฉบับไว้ในที่ปลอดภัย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  4. ได้ทั้งทฤษฎี หลักการ และรู้จักการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง กล่าวคือมีความรู้แน่นภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้ นักบัญชีจำเป็นต้องนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจได้ด้วย
  5. ในการทำงานควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และหาวิธีที่จะทำให้ได้ตามเป้า แสวงหาวิธีการทำงานที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นเร็วขึ้น และ กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้ง รีบแจ้งผู้มีอำนาจทราบทันที เมื่อพบการทุจริต หรือความเสียหายใดๆ
  6. หากทำงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงตนเอง แสวงหาทางแก้ไข เพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง
  7. เปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลานักบัญชีควรหาโอกาสพูดคุยพบปะกับคนในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเข้าใจวิธีการทำงานของคนอื่น รวมทั้งหมั่นศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

รู้แบบนี้แล้ว คงต้องบอกว่าเพียงคุณจบสาขาบัญชีมาได้รับปริญญาก็คงไม่พอกับการสมัครงานเข้าสู่การทำงานในสายอาชีพนี้ แต่คุณต้องพิจารณาตัวเองว่ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาหรือไม่ หากยังมีไม่ครบผู้สมัครงานต้องพัฒนาตัวเอง  คุณสมบัติเหล่านี้ ไม่ได้มีติดตัวมาแต่เกิด หากใครใฝ่ฝันอยากเป็นนักบัญชีที่ดีแล้วล่ะก็เริ่มต้นสร้างมันตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าเมื่อคุณไปสมัครงาน นายจ้างต้องมองเห็นแววการเป็นนักบัญชีที่ดีในตัวคุณแน่นอน

{ Comments are closed }

ส่องเส้นทาง สายงานบัญชี อาชีพดีที่ยุคไหนก็รายได้ปัง

เมื่อเราเอ่ยถึงงานบัญชี (Accounting) หลายคนที่อยู่นอกวงการนี้ก็มักคิดถึงอาชีพที่รายได้ดี มีความเจริญก้าวหน้า และมีความสำคัญต่อองค์การ หลายคนก็เลือกเรียนในสาขานี้เพราะคิดว่าการสมัครงานจะง่ายเพราะตลาดต้องการคนในวิชาชีพนี้  โดยภาพรวมแล้วถือว่า  สายงานบัญชีเป็นสายงานที่ท้าทาย เพราะจะต้องทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องละเอียดอ่อน อดทน และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา การจะเข้าสู่สายอาชีพนี้ต้องจบมาโดยตรงจึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เพราะเป็นเรื่องของวิชาชีพ

ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานบัญชี ที่สำคัญคือ  การบัญชี การเงิน ธุรกิจ ภาษีอากร กฎหมายนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ การจัดการด้านการบัญชีและการเงิน  มาตรฐานบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ เช่นประมวลรัษฎากร  นอกจากนั้นควรมีความรู้ข้ามศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงิน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค พฤติกรรมองค์กร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการนำเสนอผลงานอย่างมืออาขีพ (professional presentation)นอกจากนั้นต้องมี logical thinking, analytical skill”

เมื่อเราพิจารณา งานเกี่ยวกับการทำบัญชี พบว่ามีขอบเขตค่อนข้างกว้าง   อาทิ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีขาย การคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนงาน (job order costing) แบบการคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนต่อเนื่อง (Job processing costing) การลงบัญชีทั่วไป (general ledger) การปิดบัญชี การทำบัญชีกำไรขาดทุน การทำบัญชีงบแสดงสถานะการเงิน งบกระแสเงินสด การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้มูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การคำนวณภาษีที่ได้รับการยกเว้น BOI เป็นต้น

ข้อดีของสายงานบัญชี นั้น มีทั้งกับตัวคนทำงานเองที่จะฝึกตัวเองเป็นคน มีระเบียบวินัยในตัวเอง สร้างนิสัยที่มีความละเอียดรอบคอบ รู้จักการมีเหตุผล รู้จักการคิดใช้ความคิดมากขึ้น รู้ถึงการวิเคราะห์ รู้จักวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งตลาดแรงงานมีความต้องการสูงเนื่องจากทุกองค์กรต้องทำบัญชี  การทำงานบัญชียังทำให้ได้ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ในเรื่อง วิธีการดำเนินงานของบริษัท ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน รู้กฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของนักบัญชีหลายคนก็ได้สะท้อนให้เห็นข้อเสียของสายงานบัญชี อาทิ เป็นงานที่เครียดและกดดัน เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ มีความกดดันสูงในเรื่องต้องกระชับเวลาให้งานเสร็จภายในกำหนด ถ้าเกิดข้อผิดพลาดผู้ทำบัญชีต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะบันทึกบัญชี อาจทำให้กลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ เครียด และรูปแบบการทำงาน ค่อยข้างจำเจ ใครจะสมัครงานสายงานนี้ต้องคิดดีๆ

รายได้เริ่มต้นของคนเข้าทำงานในสายงานนี้มักได้สูงกว่าผู้เริ่มทำงานในสายงานอื่น อีกทั้งมีค่าตอบแทนพิเศษหากมีความสามารถอื่นๆ จึงเป็นที่น่าสนใจทีเดียว หากใครชอบตัวเลข และมีความรอบครอบ มีระเบียบ เลือกเรียนมาทางสายงานบัญชี อนาคตอันใกล้นี้รับรองไม่ตกงาน

{ Comments are closed }

หน้าที่หลักของตำแหน่งงานธุรการต้องทำอะไรบ้าง

งานธุรการที่คนจำนวนไม่น้อยเคยรับรู้นั้นชอบดูแล้วเสมือนเป็นงานที่ง่ายที่พวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรมากก็อยู่เพียงแค่ในสถานที่ทำงานรวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้คนไม่กี่คนแค่นั้นซึ่งจริงๆแล้วยังมีหน้าที่รวมทั้งหน้าที่หรือจะกล่าวได้ว่าลักษณะงานที่จะเกิดขึ้นแบบที่ผู้คนจำนวนมากเองก็คิดไม่ถึงว่าจะสมรสที่พวกเราต้องพบเห็นในข้างธุรการ หา งาน ทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วถ้าว่าคนไหนกันอยากทราบในเรื่องของคุณสมบัติของงานที่ต่างกันออกไปแล้วรวมทั้งมาทดลองดูกันดีกว่าว่ามีแบบงานอะไรบ้าง

1.
เอกสาร แน่ๆว่าสำหรับเพื่อการดำเนินงานธุรการ สิ่งที่จะจะต้องเผชิญอยู่เสมอซึ่งก็คือในเรื่องของเอกสารในที่นี้บางครั้งอาจจะมิได้ถึงกับการทำงานเอกสารโดยตรงแม้กระนั้นต้องมีการจัดเรียงหรือคัดเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมตัวให้กับหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่ข้างในหน่วยงานและไม่เพียงเท่านั้นในส่วนนี้ยังต้องมีการดูแลเรื่องของจุดมุ่งหมายที่จะถูกส่งมาให้กับแผนกต่างๆเพื่อเป็นการติดต่อประสานงานรวมทั้งเป็นการชวนไปปรับปรุงสมรรถนะหลายด้านก็เลยจำเป็นที่จะต้องจัดเตียงให้สมควร

2.
สถานที่ แน่ๆว่าในที่นี้จะไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารหรือจดหมายเพียงอย่างเดียวแค่นั้นสำหรับงานธุรการ เพราะเหตุว่าควรมีการประสานงานในเรื่องของสถานที่รวมทั้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นข้างในหน่วยงานโดยควรต้องติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อจะร่วมมือสำหรับการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้วยเหตุนั้นและจากนั้นก็บางครั้งก็อาจจะจำเป็นต้องดูแลในเรื่องของสถานที่และก็การเตรียมความพร้อมในด้านของการจัดกิจกรรมหรือการประชุมสัมมนาในลักษณะต่างให้เกิดขึ้นกับทั้งยังหน่วยงาน

3.
การสั่งซื้อ รวมทั้งสำหรับข้างธุรการเองในเรื่องของคำบัญชาซื้อเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาสู่ในหน่วยงานนั้นควรจะมีการผ่าพนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการธุรการเพื่อจะช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทานเอกสารแล้วก็ตรวจสอบความเหมาะสมในเรื่องของคำบัญชาซื้อในแบบต่างแม้กระนั้นดังนี้สำหรับบางหน่วยงานก็จะมีความต่างกันไปในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆเข้ามาข้างในหน่วยงานด้วยเหตุผลดังกล่าวรวมทั้งต้องมีการดูตามข้อตกลงหรือระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติของแต่ละบริษัทหรือแต่ละหน่วยงานให้ดีเพื่อปฏิบัติการได้ถูก

ด้วยเหตุนั้นจากที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นลักษณะงานที่งานธุรการจำเป็นจะต้องทำแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดังนี้บางบุคคลบางทีก็อาจจะดูแล้วว่าเกิดเรื่องยาแต่ว่าตามความจริงก็ควรต้องย้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานเป็นหลักด้วยเหตุผลดังกล่าวชี้แนะเลยว่าควรจะมีการพัฒนาความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยทำให้ปรับการติดต่อประสานงานในลักษณะงานต่างๆกลุ่มนี้เป็นได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งตอบปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้ได้มากที่สุดก็เลยจะไม่กำเนิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างที่ผู้คนจำนวนมากกลุ้มอกกลุ้มใจ

{ Comments are closed }

การสมัครงานในตำแหน่งที่จบต่าสายการศึกษา

บ่อยมากที่มีคำเสนอแนะสำหรับคนที่กำลังมองหางานในตำแหน่งที่ชื่นชอบการหาข้อมูลในเน็ตมักบอกเสมอว่าการสมัครงานในตำแหน่งที่มิได้จบมาโดยตรงชอบทำให้ท่านมิได้งานและก็เสียเวล่ำเวลาโดยไม่มีประโยชน์ ด้วยความเลื่อมใสที่ไม่ถูกนี้เป็นการห้ามจังหวะในตำแหน่งงานที่คุณปรารถนาเนื่องจากว่าจริงๆแล้วพวกเราสามารถเลือกปฏิบัติงานในสิ่งที่พวกเราถูกใจได้โดยที่พวกเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องจบตรงสายสำหรับวิธีสำหรับเพื่อการพรีเซนเทชั่นตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นเคล็ดวิธีสำหรับในการยื่นสมัครงานสำหรับคนที่มิได้จบตรงสายแต่ว่าอยากได้ดำเนินงานในตำแหน่งนี้

ถึงตำแหน่งงานที่พวกเราปรารถนาสมัครพวกเรารู้สึกชื่นชอบจะไม่ใช่ตำแหน่งที่พวกเราจบมาโดยตรง หรือเปล่าใช่ใส่งานที่อยากได้ความเฉพาะทาง ดังเช่นว่า หมอ พยาบาล วิศวกร คนเขียนแบบ เพราะเหตุว่าใช้งานเฉพาะทางควรต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกสำหรับเพื่อการประกอบวิชาชีพแม้กระนั้นในส่วนของงานที่จำต้องใช้ความรู้ส่วนตัวบุคคลอาทิเช่น ดีไซน์เกม นักเขียนโปรแกรม นักปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ข้าราชการการตลาดออนไลน์ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟ ฯลฯ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องจบตรงสายก็สามารถสมัครเข้ารับการไตร่ตรองตำแหน่งงานได้โดยที่พวกเราจำเป็นต้องโชว์ประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจที่พวกเรามีออกมา

โดยสามารถโชว์ความสามารถและก็ความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้มีความคิดเห็นว่าคุณปฏิบัติงานได้และก็เป็นสิ่งที่คุณถูกใจ สมัคร งาน ยกตัวอย่างเช่นทานที่จบการศึกษาแผนกอื่นๆที่ไม่ใช้สายการออกแบบแม้กระนั้นประทับใจการออกแบบวางแบบด้วยการใช้ Photoshop โดยเล่าเรียนเองจนกระทั่งมีความชำนาญและก็สามารถดำเนินการออกมาก้าวหน้าถึงจะมิได้จบตรงสายแม้กระนั้นคุณสามารถเก็บผลงานเป็น portfolio เพื่อใช้เสนอสำหรับในการยื่นประกอบกิจการสมัครงานซึ่งผลงานพวกนี้ล้วนแต่ได้โอกาสทำให้ท่านได้รับเลือกทำงานโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องจบตรงสาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใดกันที่เคยยื่นแข่งขันผลงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งประสบการณ์ที่ตรงนี้มีส่วนสำคัญเป็นอันมากสำหรับการเพิ่มช่องทางให้ท่านได้ดำเนินงาน หากแม้มิได้จบมาตรงสายหรือคนที่มีความรู้สำหรับในการเดินสายไฟไปหากแม้จะมิได้จบวุฒิปวช ปวส หรือวุฒิอย่างน้อย สำหรับการปฏิบัติงานสายนี้แต่ว่าประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการทำงานจริงบางครั้งก็อาจจะด้วยความรู้สึกชื่นชอบหรือติดต่อพหูสูตรไปปฏิบัติงานเสมอๆกระทั่งคุณสามารถต่อไฟ ซ่อมแซมไฟรวมทั้งวางระบบไฟได้อย่างชำนาญ จะช่วยทำให้คุณได้โอกาสได้งานไม่ได้อยากต้องการเพียงแค่แสดงสมรรถนะความรู้ความเข้าใจออกมาให้ผู้อื่นมองเห็นและก็แม้คุณสามารถได้

ตำแหน่งงานที่ดีคุณสามารถเรียนเสริมเพื่อได้วุฒิปริญญาตรีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าจะช่วยทำให้คุณปรับฐานค่าตอบแทนรายเดือนได้อย่างเร็ว
ความรู้ความเข้าใจและก็ความชำนาญจะก่อให้คุณได้งานโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องจบตรงสายเพียงโชว์ความสามารถความรู้ความเข้าใจนี้ออกมาคุณก็ได้โอกาสได้ดำเนินการในตำแหน่งที่ถูกใจ สรุปได้ว่าการจบไม่ตรงสายก็ได้โอกาสสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่อยากทำเป็นด้วยเหมือนกัน

{ Comments are closed }