ถ้าเราพูดถึงอาชีพรับราชการ จะมีทั้งคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งข้าราชการ หรือ พนักงานราชการเพื่อทำงานเกี่ยวกับวงการราชการ แต่ก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งที่จะปฏิเสธการทำงานในระบบราชการ ถ้าถามด้วยคำถามที่ว่าคนรุ่นใหม่ยังอยากรับราชการอยู่ไหม ตอบได้ว่ายังอยากที่จะเข้าไปทำงานในระบบราชการและเรียกตัวเองว่าข้าราชการ จากตัวเลขผู้สมัครงานราชการจำนวนมากเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่างานราชการไม่ได้ถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่

แม้ว่าค่านิยมในการสนับสนุนให้ลูกหลายทำงานราชการอาจจะลดลงไปบ้างแต่ต้องบอกว่ายังคงเป็นความคาดหวังของพ่อแม่หลายคนที่จะเห็นลูกมีความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ด้วยการทำงานราชการ แม้สังคมโลกที่เปิดกว้าง ทำให้ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป มองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย ในรูปแบบการทำงานอื่นๆก็ตาม  อย่างไรก็ตามการทำงานราชการยังคงเป็นที่ต้องการและมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาสมัครงานจำนวนหลายแสนคน เรามาดูข้อดีของงานราชการกันสักหน่อย

ประการแรกเลยคือ ให้ความมั่นคงในชีวิต สามารถรับราชการได้เป็นระยะเวลานานกว่าเอกชน ไม่เสี่ยงต่อการเลิกกิจการเพราะไม่มีเงินลงทุนต่อ  ไม่เสี่ยงกับการถูกไล่ออก หากไม่ทำผิดวินัยที่ร้ายแรงมากๆ เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังมีเงินบำเหน็จบำนาญ

สวัสดิการที่ให้ครอบคลุมคนในครอบครัว  เวลาเจ็บป่วยสามารถเบิกค่ารักพยาบาล ไม่ต้องจ่ายเงินสดเลย มีเงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตรมี  เงินเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางไปต่างจังหวัด  เบิกค่าที่พักเวลาไปทำงานได้  มีเงินค่าเบี้ยประชุม มีบ้านพัก ทายาทและคู่สมรสของเราจะได้รับเงินตกทอดเมื่อข้าราชการเสียชีวิตลงได้รับความบรรเทาความเดือนร้อนลงได้มาก

อนาคตมีความก้าวหน้าทำงานไปเรื่อๆยจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปมีผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ความรู้สึกในการเป็นผู้นำ  และได้รับการยอมรับจากสังคม มีคนนับหน้าถือตา เป็นค่านิยมของสังคมไทยที่ฝังลึกมานาน

การเงิน มีความมั่นคง รับเงินเดือนในอัตราสูงขึ้นในแต่ละปีอย่างแน่นอน  สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้และสินเชื้อดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือสามารถกู้เงินได้มาก

โดยภาพรวมคนรุ่นใหม่จึงยังคงมุ่งมั่นในการสมัครงานราชการอยู่เป็นจำนวนมากอัตราการแข่งขันสูงมากเช่น 1: 1000  เพราะตำแหน่งงานมันจะสามารถเปิดได้เมื่อมีคนเกษียณและมีการเลื่อนตำแหน่งของผู้ทำงานอยู่ก่อนขึ้นไปรับตำแหน่งใหม่ ต้องรอจนตำแหน่งว่าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่อยากทำงานราชการลดละความพยายามลงเลยบางคนสอบอยู่หลายปีแม้ไปทำงานเอกชนก็ยังหวนมาสอบราชการอยู่เสมอ มีการลงทุนในการติวการเตรียมสอบต่างๆนานๆ ใครชอบงานราชการหรืองานเอกชนก็สามารถทำอย่างที่ชอบได้ขอให้เลี้ยงตัวเองได้และทำประโยชน์ให้กับประเทศเท่านั้นถือว่าดี

Please follow and like us: