กระบวนการในการเข้ารับราชการนั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานและใช้เวลานานพอสมควรเพราะมีหลายขั้นตอน หลายคนยังคงไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าเมื่อต้องการสมัครงานราชการต้องเริ่มจากจุดใดก่อน วันนี้เราขออาสามาไขข้อข้องใจให้กับคนที่ต้องการสมัครงานรับราชการกันว่าเส้นทางในการเริ่มต้นอาชีพข้าราชการต้องทำอย่างไร

  1. ทำความรู้จักกับการสอบ ก.พ. ซึ่งเป็นชื่อเรียก การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเรียกได้ว่า การสอบพื้นฐานของเหล่าว่าที่ข้าราชการ โดยในการดําเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ไดรับวุฒิระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา จะประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ให้ทราบทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th
  2. เข้าใจเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. แบ่งการสอบทั้งหมดออกเป็น 3 ภาค ด้วยกัน เรียกว่า ภาค ก ,ภาค ข และ ภาค ค

โดย ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป  หากผลสอบออกมาผ่านเกิน 60% จึงจะสามารถสอบเข้า ภาค ข. ต่อไปได้ และเมื่อสอบผ่าน ภาค ก. นี้ ทางสำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองการสอบผ่านให้  โดยหนังสือรับรองที่ว่านี้ คุณสามารถนำไปใช้สมัครข้าราชการได้ และไม่มีวันหมดอายุ   สอบ

ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้เรียนมา การสอบ ภาค ข. จะมีการประกาศออกมาเพื่อเปิดรับสมัครสอบว่าสอบในหัวข้อใดบ้าง โดยส่วนใหญ่จะเป็น พรบ. ที่ต้องรู้ ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานจัดสอบ และความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่น คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยในส่วนของ ภาค ข. นี้ การสอบมักจะเป็นหน่วยงานที่เราต้องการไปสมัครเปิดสอบเสียมากกว่า

ภาค ค คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

  1. ก่อนสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น คุณควรตรวจสอบโดยตรงกับทางหน่วยงานนั้นๆ ว่าต้องการคะแนนสอบอะไรบ้าง งานราชการบางแห่งต้องการคะแนน ภาค ก บางแห่งไม่ต้องการ บางแห่งกำหนดว่าต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาผ่านเกณฑ์ บางแห่งระบุสมรรถนะของร่างกาย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ
  2. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ  ควรศึกษาหลักสูตรของการสอบและแนวข้อสอบให้ละเอียด  หากมีหนังสือหรือตำราที่ดีและตรงกับแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำ และทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ  อย่าลืมหาโอกาสเข้าสอบวิชาความรู้เพื่อเป็นการทดสอบตนเอง

หากผู้สมัครสอบสามารถสอบผ่านด่านแรกคือได้คะแนน ภาค ก เกิน 60%  จะได้รับหนังสือการรับรองเรื่องสอบผ่านจากทางหน่วยงาน ก.พ.  จากนั้นให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของทางหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร  และยื่นคะแนนสำหรับการสมัครสอบในตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ จากนั้นเมื่อผ่านภาค ข และ ค จะมีการขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ส่วนใหญ่มีอายุ 2 ปี โดยเรียงตามคะแนนสอบ เมื่อตำแหน่งที่สอบได้ว่างลงจะมีการเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไปรับราชการ

 

Please follow and like us: